School System

School System

In the school system, they don't want us to learn about money becuase they just wanna pump out good employees who do what they're told. I mean, if you look at school, it's the opposite of what it takes to be successful in real life:

 1. Don't make a mistake,
 2. Do as you're told,
 3. Take tests by yourself,
 4. Don't cooperate,
 5. Do it on your own,
 6. There is only one right answer.

No! There are tons of answers to a problem. So you come out of school scared to death of making a mistake, you do everything on your own, you don't cooperate, there's no synergy, there's no brainstorming, and there is only one right answer. Everybody wants to get the right answer. There's no one right answer. I think that people come out of school paralyzed.

The school system is criminal in that it kills a child's spirit of learning. Some children go into school all excited about what they are going to learn and it's going to be great. And then the teacher says: "Sit down and shut up. Don't talk, we don't care what you are interested in."


En el sistema educativo, no quieren que aprendamos sobre el dinero porque simplemente quieren formar buenos empleados que hagan lo que se les dice. Quiero decir, si observas la escuela, es lo opuesto a lo que se necesita para tener éxito en la vida real:

 1. No cometas errores,
 2. Haz lo que se te dice,
 3. Toma la prueba por ti mismo,
 4. No cooperes,
 5. Hazlo por tu cuenta,
 6. Solo hay una respuesta correcta.

¡No! Hay toneladas de respuestas para un problema. Así que sales de la escuela temiendo cometer errores, haces todo por tu cuenta, no cooperas, no hay sinergia, no hay lluvia de ideas, y solo hay una respuesta correcta. Todos quieren obtener la respuesta correcta. No hay una única respuesta correcta. Creo que las personas salen de la escuela paralizadas.

El sistema educativo es criminal porque mata el espíritu de aprendizaje de un niño. Algunos niños entran a la escuela emocionados por lo que van a aprender y será genial. Y luego el maestro dice: "Siéntate y cállate. No hables, no nos importa en qué estás interesado".


System edukacji został stworzony w taki sposób, aby nie było w nim mowy o pieniądzach. Pomysł polega na wychowaniu sobie dobrych i posłusznych pracowników, którzy zrobią wszystko, co się im powie. Szkoła wydaje się kłócić z tym, co tak naprawdę jest kluczowe dla odniesienia sukcesu w prawdziwym życiu:

 1. Nie popełniaj błędów,
 2. Rób, co ci każą,
 3. Pisz sprawdzian samodzielnie,
 4. Nie współpracuj,
 5. Radź sobie sam,
 6. Jest tylko jedna poprawna odpowiedź.

Nie! Istnieje wiele możliwych rozwiązań dla jednego problemu. W związku z tym, wychodzisz ze szkoły przerażony z myślą o popełnieniu błędu, robisz wszystko samodzielnie, nie współpracujesz, nie ma synergii, nie ma burzy mózgów i jest tylko jedna poprawna odpowiedź. Każdy chce uzyskać poprawną odpowiedź. Nie ma jednej poprawnej odpowiedzi. Uważam, że ludzie wychodzą ze szkoły sparaliżowani.

System edukacji jest szkodliwy, ponieważ tłumi w dziecku naturalną pasję do nauki. Kiedy młoda osoba zaczyna uczęszczać do szkoły, jest pełna entuzjazmu związanego z nauką i oczekuje, że edukacja będzie inspirująca. A potem nauczyciel mówi: "Siadaj i słuchaj. Nie rozmawiaj. Nie obchodzi nas to, co ciebie interesuje".


Kim Kiyosaki is an American entrepreneur, author, and businesswoman. She is best known as the co-founder of the Rich Dad Company, a financial education and coaching company.


💡
“Education is what remains after one has forgotten what one has learned in school.” ⏤ Albert Einstein