Happiness > Income

Happiness > Income

Happiness and Income: The World Happiness Report 2023, published annually by the Sustainable Development Solutions Network, uses Gallup data to evaluate the happiness of countries based on a number of variables, including social support, life expectancy, freedom, and corruption, to give an overall global ranking indexed to 10. ⁠

While the report is interesting in and of itself, if only for the practically unrivaled dominance of the Nordic nations, it gives a major insight into the relationship between money and happiness at the country level.⁠ At a country-level, a simple analysis reveals a diminishing relationship between money and happiness. In poorer countries, adding a few thousand dollars to GDP per capita has a profound effect on the well-being of its citizens, but once you get into the richer countries, the relationship is much flatter. ⁠Indeed, while places like Luxembourg and Singapore scored highly on GDP per capita, each averaging $116k and $106k respectively— some ~$40k more than the US figure —this didn't necessarily equate to a significantly greater degree of happiness.⁠

Although it’s hard not to think of what that pay rise would do for your life, it is perhaps comforting to know that your parents, and several psychologists, were probably right: money may only make you happy up to a certain point.


Happiness and Income: The World Happiness Report 2023, publicado anualmente por la Sustainable Development Solutions Network, utiliza datos de Gallup para evaluar la felicidad de los países basándose en varias variables, como el apoyo social, la esperanza de vida, la libertad y la corrupción, para proporcionar una clasificación global general indexada a 10.

Aunque el informe es interesante por sí mismo, incluso por la prácticamente inigualable dominancia de las naciones nórdicas, ofrece una visión importante de la relación entre el dinero y la felicidad a nivel de país. A nivel de país, un análisis simple revela una relación decreciente entre el dinero y la felicidad. En países más pobres, agregar algunos miles de dólares al PIB per cápita tiene un efecto profundo en el bienestar de sus ciudadanos, pero una vez que se llega a los países más ricos, la relación es mucho más plana. De hecho, aunque lugares como Luxemburgo y Singapur obtuvieron altas puntuaciones en el PIB per cápita, con un promedio de $116,000 y $106,000 respectivamente, algunos ~$40,000 más que la cifra de Estados Unidos, esto no se tradujo necesariamente en un grado significativamente mayor de felicidad.

Aunque es difícil no pensar en lo que ese aumento de sueldo haría por tu vida, quizás sea reconfortante saber que tus padres, y varios psicólogos, probablemente tenían razón: el dinero puede hacerte feliz solo hasta cierto punto.


Happiness and Income: The World Happiness Report 2023, publikowany corocznie przez Sustainable Development Solutions Network, wykorzystuje dane Gallupa do oceny szczęścia obywateli wszystkich krajów na podstawie wielu zmiennych, w tym wsparcia społecznego, długości życia, wolności czy korupcji — celem stworzenia ogólnoświatowej rangi w skali od 1 do 10. ⁠

Wyniki raportu są bardzo interesujące, zwłaszcza ze względu na praktycznie niekwestionowaną dominację krajów nordyckich. Ponadto, dostarcza istotnych informacji na temat związku pomiędzy pieniędzmi a szczęściem na poziomie krajowym.⁠ Prosta analiza ujawnia malejącą korelację pomiędzy pieniędzmi, a dobrostanem. W biedniejszych krajach dodanie kilku tysięcy dolarów do PKB na mieszkańca ma głęboki wpływ na samopoczucie ich obywateli, ale w przypadku bogatszych krajów linia się zaczyna zacierać. Miejsca takie jak Luksemburg czy Singapur, pomimo bardzo wysokiego PKB per capita, osiągając odpowiednio wynik 116.000,00 USD i 106.000,00 USD — czyli około 40.000,00 USD więcej niż w USA — wcale nie osiągają większego poziomu radości z życia wśród swoich obywateli.⁠

Chociaż trudno nie pomyśleć, jak bardzo taka podwyżka zmieniłaby twoje życie, to być może pocieszające jest to, że twoi rodzice i kilku psychologów prawdopodobnie miało rację mówiąc: pieniądze mogą dać szczęście, ale tylko do pewnego poziomu.


World Happiness Report 2024
The World Happiness Report is a partnership of Gallup, the Oxford Wellbeing Research Centre, the UN Sustainable Development Solutions Network, and the WHR’s Editorial Board. The report is produced under the editorial control of the WHR Editorial Board. From 2024, the World Happiness Report is a publication of the Wellbeing Research Centre at the University of Oxford, UK.💡
“If you work with good will, fruit will come after the harvest.” ⏤ Ferruccio Lamborghini