Time Bank

Time Bank

In Switzerland, people are saving up time so they can spend it later. The Swiss government has introduced a "time bank" to support elderly care. Younger individuals volunteer to assist older people. They "deposit" the time spent volunteering into their social security account. When these volunteers age and require assistance, they can utilize the accumulated time with younger volunteer caregivers. A similar initiative is underway in Beijing, where volunteers earn 1 "coin" for every hour spent caring for an older person. They can redeem these at 60 or donate them to older relatives or friends. Accumulating 10,000 coins secures a spot in a state-run care home. Worldwide, populations are aging. Today, 1 in 10 people are over 65; by 2050, it will be 1 in 6. This underscores the need for more caregivers for the elderly. Time banks could be a solution to help fund these services. Would you consider saving time now to invest in the future?


En Suiza, las personas están ahorrando tiempo para gastarlo más adelante. El gobierno suizo ha lanzado un "banco de tiempo" para ayudar a proporcionar cuidado a las personas mayores. Personas más jóvenes se ofrecen como voluntarias para cuidar a las personas mayores, "depositando" el tiempo que dedican como voluntarios en sus cuentas de seguridad social. Cuando los voluntarios son mayores y necesitan asistencia, pueden utilizar el tiempo acumulado con los voluntarios más jóvenes que los cuidan. Un esquema similar se está lanzando en Pekín. Los voluntarios ganan 1 "moneda" por cada hora que pasan cuidando a una persona mayor. Pueden canjearlas cuando cumplen 60 años o donarlas a familiares o amigos mayores. Ahorrar 10,000 monedas les asegura un lugar en una residencia de atención administrada por el estado. En todo el mundo, las poblaciones están envejeciendo. Hoy en día, 1 de cada 10 personas tiene más de 65 años. Para 2050, será 1 de cada 6. Esto significa que necesitaremos más cuidadores para las personas mayores. Los bancos de tiempo podrían ser una forma de ayudar a financiarlos. ¿Estarías dispuesto a ahorrar tiempo ahora para gastarlo en el futuro?


W Szwajcarii ludzie oszczędzają czas, aby móc go później wykorzystać. Szwajcarski rząd wprowadził "bank czasu", aby pomóc osobom starszym w zapewnieniu im opieki. Młodsze osoby ochotniczo opiekują się osobami starszymi. "Deponują" w ten sposób czas na koncie zabezpieczenia społecznego. Gdy wolontariusze sami staną się starsi i będą potrzebować pomocy, wówczas będą mogli wykorzystać zgromadzony czas na młodszych wolontariuszy. W Pekinie stosuje się podobny model. Wolontariusze otrzymują 1 "monetę" za każdą godzinę opieki nad starszą osobą. Mogą je wymienić, gdy skończą 60 lat lub przekazać swoim starszym krewnym lub przyjaciołom. Oszczędzając 10,000 monet, zdobywasz miejsce w domu opieki prowadzonym przez państwo. Na całym świecie ludność się starzeje. Obecnie 1 na 10 osób ma więcej niż 65 lat. Do 2050 roku będzie to 1 na 6. Oznacza to, że będziemy potrzebować więcej opiekunów dla osób starszych. Banki czasu mogą być jednym ze sposobów na ich finansowanie. Czy oszczędzałbyś teraz czas, aby inwestować go w przyszłości?


💡
“Remember that time is money.” ⏤ Benjamin Franklin