Golden Lines

Golden Lines

Welcome aboard the yacht of golden thoughts! In this blog post, we will unveil thoughts wrapped in creativity and inspiration. You will experience the power of positive thinking, thoughtful reflections, and previously undiscovered wisdom that can enrich your life. Prepare to embrace a mindset full of goodness, empathy, and love. It may change your perspective on life.


Bienvenido a bordo del yate de pensamientos dorados! En esta entrada del blog, desvelaremos pensamientos envueltos en creatividad e inspiración. Experimentarás el poder del pensamiento positivo, reflexiones cuidadosas y sabiduría previamente no descubierta que puede enriquecer tu vida. Prepárate para abrazar una mentalidad llena de bondad, empatía y amor. Puede cambiar tu perspectiva de la vida.


Witajcie na jachcie złotych myśli! W tym wpisie odkryjemy idee autora otulone kreatywnością i inspiracją. Poczujecie moc pozytywnego myślenia, przemyślanych refleksji i nieznanych dotąd mądrości, które mogą wzbogacić wasze życie. Przygotujcie się na poznanie mindsetu pełnego dobra, empatii i miłości. Być może zmieni on waszą perspektywę na życie.


 • C’est beau la vie.
 • Es hermosa la vida.
 • Życie jest piękne.

 • Natural rhythm of life.
 • Ritmo natural de la vida.
 • Naturalny rytm życia.

 • Each new story beginning at the end of the last. 
 • Cada nueva historia comienza al final de la última.
 • Każda nowa historia zaczyna się wraz z końcem poprzedniej.

 • To be a black panther within a family (not sheep).
 • Ser una pantera negra dentro de una familia (no una oveja).
 • Być czarną panterą w rodzinie (nie owcą).

 • What is youth? A dream. What is love? The content of that dream.
 • ¿Qué es la juventud? Un sueño. ¿Qué es el amor? El contenido de ese sueño.
 • Czym jest młodość? Snem. Czym jest miłość? Treścią tego snu.

 • Go play, go measure, go learn, go improve.
 • Ve a jugar, ve a medir, ve a aprender, ve a mejorar.
 • Baw się, mierz się, ucz się i doskonal.

 • Live your life intentionally, live it wonderfully and live it with care of others.
 • Vive tu vida intencionalmente, vívela maravillosamente y vívela cuidando a los demás.
 • Przeżyj swoje życie intencjonalnie, wspaniale i w trosce o innych.

 • Show that you are different than they {think}
 • Muestra que eres diferente a lo que ellos {piensan}
 • Pokaż, że jesteś inny niż {myślą}

 • Change your mindset or life will change you.
 • Cambia tu mentalidad o la vida te cambiará a ti.
 • Zmień swój mindset albo życie zmieni cię.

 • Express your thoughts through colors. Impress people by words.
 • Expresa tus pensamientos a través de colores. Impresiona a las personas con palabras.
 • Wyrażaj swoje myśli za pomocą kolorów. Imponuj słowami.

 • I believe that each content created is an author expression. Behind a text, image, video or any other multimedia the thoughts are hidden. The treasure of inner convictions.
 • Creo que cada contenido creado es una expresión del autor. Detrás de un texto, imagen, video o cualquier otro multimedia se esconden los pensamientos. El tesoro de convicciones internas.
 • Uważam, że każdy rodzaj treści jest formą ekspresji. Za każdym tekstem, obrazem, wideo lub jakimkolwiek innym postem multimedialnym kryją się myśli. Skarb wewnętrznych przekonań.

 • Shoot for the moon. Even if you miss, you will land among stars.
 • Apunta a la luna. Incluso si fallas, aterrizarás entre las estrellas.
 • Celuj w księżyc. Nawet jeśli nie trafisz, wylądujesz między gwiazdami.

 • Life is about making mistakes and drawing the right conclusions from them.
 • La vida consiste en cometer errores y extraer las conclusiones correctas de ellos.
 • Życie polega na popełnianiu błędów i wyciąganiu z nich odpowiednich wniosków.

 • We should, of course, share the joy of discovery, the achievements of human inventiveness, and the importance of doubt.
 • Deberíamos, por supuesto, compartir la alegría del descubrimiento, los logros de la inventiva humana y la importancia de la duda.
 • Warto się dzielić radością z własnych odkryć, ludzkich osiągnięć oraz chwil zwątpienia.

 • True success in life is a do whatever is right type of game.
 • El verdadero éxito en la vida es un juego de hacer lo que es correcto.
 • Prawdziwym sukcesem w życiu jest bycie po dobrej stronie mocy.

 • The wiser you are, the wiser your child will be. Don't stop learning.
 • Cuanto más sabio seas, más sabio será tu hijo. No dejes de aprender.
 • Im mądrzejszy jesteś ty, tym mądrzejsze będzie Twoje dziecko. Nie przestawaj uczyć się.

 • Don't waste your time chasing butterflies. Mend your garden, and the butterflies will come.
 • No pierdas el tiempo persiguiendo mariposas. Arregla tu jardín y las mariposas vendrán.
 • Nie marnuj czasu na uganianie się za motylami. Zadbaj o swój ogród, a motyle same przylecą.

 • You can build a physique in three months, but character is built over years.
 • Puedes construir una figura en tres meses, pero el carácter se construye a lo largo de los años.
 • Sylwetkę można zbudować w trzy miesiące, lecz charakter buduje się latami.

 • They say a good test of a relationship is how well you travel together.
 • Dicen que una buena prueba de una relación es qué tan bien viajan juntos.
 • Podobno najlepszym sprawdzianem dla związku jest wspólna podróż.

 • Our parents remember empty shelves in stores; we remember emptiness on the internet.
 • Nuestros padres recuerdan estantes vacíos en las tiendas; nosotros recordamos el vacío en internet.
 • Nasi rodzice pamiętają pustki na pułkach sklepowych; my pamiętamy pustki w internecie.

 • Where are you from? I am from planet Earth.
 • ¿De dónde eres? Soy de planeta Tierra.
 • Skąd jesteś? Z planety Ziemia.

 • People change with the weather.
 • Las personas cambian con el clima.
 • Ludzie zmieniają się wraz z pogodą.

 • Exceed the expectations.
 • Superar las expectativas.
 • Przekraczaj oczekiwania.

 • Think future customer not prospect. Keep the customer in the room. Become a great curator. Don’t upsell, upserve. Ask better questions. 
 • Piensa en el futuro cliente, no en el prospecto. Mantén al cliente en la sala. Conviértete en un gran curador. No hagas ventas adicionales, brinda un mejor servicio. Haz mejores preguntas. 
 • Myśl w kontekście przyszłego klienta, a nie prospektu. Staraj się go zatrzymać za wszelką cenę. Stań się jego aniołem stróżem. Nie sprzedawaj dodatkowych usług, świadcz dodatkowe usługi. Zadawaj konkretniejsze pytania.

💡
“Talent wins games, but teamwork and intelligence win championships.” ⏤ Michael Jordan